At the beach

Polaroid P / Polaroid 600 film (expired 2003)

Back to top